Bedrijfsprofiel: Kennismaken met A. van Walen Consultancy B.V.


Filosofie van ons bureau

Ook uw bedrijf heeft te maken met een wereld die snel verandert. Denkt u maar aan nieuwe wensen uit de bestaande markt, nieuwe markten, nieuwe technologie, nieuwe regelgeving (milieuwetten) en dergelijke.

Vanwege deze dynamiek wordt informatie en informatievoorziening steeds belangrijker voor het functioneren en besturen van uw bedrijf. Automatisering speelt hierin al een rol en deze rol zal mede door de technologische ontwikkelingen steeds groter worden. Reeds enige tijd draagt automatisering er toe bij dat processen in uw bedrijf sneller, beter en goedkoper worden uitgevoerd. Steeds meer gaat automatisering echter de mogelijkheid bieden om nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen, waarmee u uw concurrentiekracht vergroot. Op deze mogelijkheid spelen wij in door ons onder andere te richten op Internet en de integratie van Internet en kantoorautomatisering zodat de communicatie tussen bedrijven op een effectieve en efficiŽnte wijze kan plaatsvinden. Ook mainframe-omgevingen betrekken wij in deze integratie.

Momenteel zijn er op de markt veel hulpmiddelen voor kantoorautomatisering beschikbaar, zoals MSWindows en MSOffice. Deze hulpmiddelen bieden aanzienlijke mogelijkheden in het bijzonder voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Daarom richten wij ons, naast de traditionele systeemontwikkeling, tevens op het ontwikkelen van toepassingen met behulp van deze hulpmiddelen.

Samenwerking met andere bedrijven achten wij van groot belang. Van deze bedrijven wordt eventueel vervangende capaciteit betrokken zodat de continuÔteit van onze dienstverlening beter kan worden gegarandeerd. Door deze samenwerkingsverbanden beschikken wij tevens over aanvullende expertise en ervaring die noodzakelijk is om goed afgewogen totaaloplossingen te kunnen realiseren. Om dit te kunnen bewerkstelligen onderhouden wij een uitgebreid netwerk van aanverwante bedrijven en bedrijven die aanvullend zijn.

Voordat u in uw bedrijf gaat automatiseren is het van belang om na te gaan wat de effecten en implicaties hiervan zijn. In vervolg hierop dienen afwegingen te worden gemaakt tussen voor- en nadelen zowel voor de korte als voor de langere termijn. Als er keuzes zijn gedaan moet worden bepaald hoe ťťn en ander het beste in de organisatie kan worden ingepast en welke concrete stappen dienen te worden gezet om dit te bereiken. Deze (planmatige) werkwijze levert voor uw bedrijf het meeste profijt op.

Het invoeren van automatiseringshulpmiddelen kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw medewerkers:
 • veranderingen in het takenpakket van de medewerkers;
 • nieuwe middelen waarmee de medewerkers aan de slag moeten;
 • aangepaste bedrijfsprocessen.
Bij invoering is er dus sprake van een veranderingsproces. Als de complexiteit van de veranderingen groot is, is het zinvol om professionele begeleiding in te schakelen. Bij een goed verloop van het veranderingsproces hebt u optimaal profijt van automatisering.

Het toepassen van Automatisering is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van u en uw bedrijf. Dit geldt ook in praktische zin: alleen als er medewerkers uit alle niveaus binnen uw bedrijf daadwerkelijk bij betrokken zijn krijgt u wat uw bedrijf werkelijk nodig heeft. Uw medewerkers zijn immers het beste op de hoogte van wat zich binnen uw bedrijf afspeelt en welke ontwikkelingen zich in het werkveld voordoen. Betrokkenheid van de medewerkers heeft bovendien een positief effect op de acceptatie van voorgenomen veranderingen. In dit geheel zien wij voor ons een adviserende, begeleidende en ondersteunende rol weggelegd, zoals bij het opstellen van plannen voor de automatisering en bij de invoering van automatiseringshulpmiddelen (het veranderingsproces).

Naast bovengenoemde adviserende, begeleidende en ondersteunende rol richten wij ons zoals boven reeds vermeld op het realiseren van automatiseringscomponenten (systemen, netwerken en dergelijke). Wij zijn er ons sterk van bewust dat het werken met externen op het gebied van automatisering risico's voor uw bedrijf met zich mee brengt, zoals in de praktijk maar al te vaak blijkt. Zo komt het nog geregeld voor dat een bedrijf niet (direct) datgene krijgt dat het werkelijk nodig heeft. Dit heeft vaak als logisch gevolg: budget- en/of tijdsoverschrijdingen. Eťn van de hoofdoorzaken is dat automatiseerders hun eigen 'taal' spreken en hun eigen denkwereld hebben waardoor communicatieproblemen ontstaan. In onze werkwijze hebben wij maatregelen opgenomen om dit risico tot een minimum te beperken. Onder andere laten wij bij onze projecten een consultant optreden als intermediair. Een intermediair is in de eerste plaats gericht op uw bedrijf maar spreekt daarnaast ook de 'taal' van de meer technisch gerichte mensen die aan het project werken.

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat wij uw bedrijf centraal stellen en streven naar resultaten waar uw bedrijf echt iets aan heeft. De producten en diensten die wij leveren zijn hierop gebaseerd.


Branches en specialisaties

Branches en werkvelden:
 • Bank- en Verzekeringswezen,
 • Overheid,
 • MKB.

Specialisaties:
 • Bouwen en beheren van informatiesystemen
  Wij zijn gespecialiseerd in systeemontwikkeling met de programmeertalen COBOL IDSM DB2 in het bijzonder op MVS (IBM-mainframes) en Visual Basic, HTML, XML, Javascript, VBScript op PC-platforms;

 • Bouwen en beheren van netwerken
  Wij richten ons specifiek op de integratie van Internet met KA- en Mainframe-platforms;

 • Bouwen en beheren van KA-toepassingen
  Het gaat hierbij om toepassingen gemaakt met behulp van hulpmiddelen zoals MS-Windows en MSOffice.

 • Leveren van internetdiensten
  Wij verzorgen en onderhouden uw aansluiting op het Internet. Ook bouwen en onderhouden wij voor u een website en zetten wij voor u een webwinkel op waarmee uw klanten bestellingen bij u kunnen plaatsen.

 • Eigen programmatuur of eventuele productie hiermee
  Wij ontwikkelden (en ontwikkelen nog steeds .....) het programma Data Wizard One (DWO). Met behulp van dit systeem worden adressenbestanden gevalideerd en omgezet in formele NAW-bestanden. Deze laatste kunnen weer omgezet worden in bestanden met formaten naar keuze. Eventueel kunt u uw bestanden ook bij ons laten verwerken met behulp van DWO.

 • Bouwen en leveren van computerapparatuur
  Computerapparatuur leveren wij zonodig als apart product. Veelal zal het echter onderdeel zijn van ťťn van de vorige producten, waarmee wij in staat zijn een totaaloplossing te realiseren;

O&I-Consultancy:
 • Organisatie- en informatieanalyses;
  Deze analyses vormen de basis voor onze adviezen over de mogelijkheden om automatisering binnen uw bedrijf toe te passen. Bij het maken van strategische keuzes ondersteunen wij u. Eťn en ander resulteert onder andere in de definitie van projecten waarmee de automatiseringssystemen worden gerealiseerd.

 • Definitiestudies;
  Voordat de ontwikkeling van een systeem kan beginnen bekijken wij eerst nog eens kritisch of automatisering inderdaad zinvol en haalbaar is en in het bijzonder welke onderdelen hiervoor in aanmerking komen. Ook geven wij aan hoe de systeemontwikkeling het beste kan plaatsvinden.

 • Invoering van informatiesystemen;
  Wij begeleiden en ondersteunen u bij de planning en uitvoering van het veranderingsproces dat met de invoering van automatisering gepaard gaat.

 • Informatiebeveiliging;
  Dit een apart specialisme van ons bureau. Wij voeren onderzoeken uit naar de risico's die uw organisatie loopt ten aanzien van de veiligheid van uw informatie en adviseren u over te nemen maatregelen op dit gebied. Ook ondersteunen wij u bij het invoeren, onderhouden en evalueren van deze maatregelen

Projectmanagement

Automatisering is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het management van uw bedrijf. Bij de totstandkoming hiervan zal het management veelal ook het voortouw moeten nemen (projectleiding). Wij kunnen hierbij een begeleidende en ondersteunende rol vervullen. Bij projecten met een meer tactisch / operationeel karakter, zoals bijvoorbeeld een implementatie kunnen wij in ieder geval als projectleider optreden.

Werkwijze

Omdat elke situatie uniek is werken wij situatiegericht. Daarom zijn wij erg geporteerd voor een intensieve betrokkenheid van u en uw medewerkers. U en uw medewerkers beschikken immers over de kennis wat betreft ontwikkelingen in het werkveld en over kennis van de organisatie zelf. Inschakeling van medewerkers is tevens van belang omdat hiermee draagvlak wordt gecreŽerd voor eventuele veranderingen.

Voor de acceptatie van een opdracht oriŽnteren wij ons uitgebreid aan de hand van documentatie uit uw bedrijf en gesprekken met u als opdrachtgever en met enkele direct betrokken medewerkers. Nadat wij de problematiek hebben geanalyseerd stellen wij in samenspraak met u een plan van aanpak op dat als basis dient voor de uitvoering van de opdracht.

Voornoemde oriŽntatie kan een dusdanige helderheid verschaffen dat direct kan worden overgegaan tot realisatie van een automatiseringshulpmiddel. Bij onvoldoende duidelijkheid is het echter zaak om in een adviesopdracht deze duidelijkheid boven tafel te krijgen. Onze adviesopdrachten zijn gericht op praktische haalbaarheid. Zodoende streven wij niet naar imposante rapporten, maar naar een korte en bondige verslaglegging. Wij gaan ervan uit dat het verbeteren van een bedrijf, waaronder ook automatisering valt, tot de verantwoordelijkheid van het management behoort. Daarom zal het management in de meeste gevallen het projectmanagement op zich moeten nemen. Wel is het mogelijk dat wij bij strak afgebakende advies- en ontwikkelopdrachten de rol van projectleider vervullen.

Uit de praktijk weten wij dat ontwikkelopdrachten aanzienlijke risico's voor uw bedrijf met zich meebrengen. Zo komt het nog geregeld voor dat een bedrijf niet (direct) die systemen krijgt die het werkelijk nodig heeft. Dit heeft vaak als logisch gevolg: budget- en/of tijdsoverschrijdingen. Een gedegen analyse voorafgaand aan de opdracht (definitiestudie) kan het risico al aanzienlijk beperken. Daarnaast reduceren wij het risico door het hanteren van de volgende werkwijze:
 • Wij verzorgen bij voorkeur een totaaltraject;
  Naast het ontwikkelen van een systeem nemen wij ook de voorafgaande analyses (definitiestudie) voor onze rekening en nemen wij het beheer van het systeem op ons. Door deze totaalaanpak zijn er geen overdrachtsproblemen met derden. Als er sprake zou zijn van onvolkomenheden in onze producten, worden wij daar zelf mee geconfronteerd en omdat het onze eigen producten zijn kunnen wij eventuele fouten snel lokaliseren en herstellen.

 • Wij werken met een 'intermediair';
  De projecten worden begeleid door ťťn van onze consultants die als intermediair optreedt. Een intermediair is in de eerste plaats gericht op uw bedrijf maar spreekt daarnaast ook de 'taal' van de meer technische gerichte mensen die aan het project werken. Zo hebt u een duidelijke garantie dat uw eisen en wensen terug te vinden zijn in de door ons te leveren producten.

 • Wij beperken de omvang van projecten en systemen zo veel mogelijk;
  Wij gaan ervan uit dat een ontwikkelproject niet langer dan hooguit een half jaar doorlooptijd mag hebben. Wij bakenen de werkzaamheden en systemen daarom zodanig af dat aan dit streven wordt voldaan. De kans van slagen wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

 • Wij werken bij voorkeur op basis van fixed price;
  Wij maken met u duidelijke afspraken over de te leveren diensten of producten en over de kosten en opleverdata. Hiermee creŽren wij duidelijkheid zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Na elke opdracht die wij uitgevoerd hebben vindt een evaluatie plaats. Zonodig volgt hieruit een stuk nazorg, zodat u datgene van ons krijgt waar u tevreden mee bent.

Terug naar bedrijfsvisie